Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Op 27 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Duiven ingestemd met de aanpassing van het beleid zodat een vergunning voor 30 jaar kan worden aangevraagd en afgegeven. Dit betekent dat voor Zonnepark Zonnig Duiven de looptijd wordt verlengd naar 30 jaar. Dit was een voorwaarde voor Energie de Liemers en REIJE om de aandelen in project Zonnepark Zonnig Duiven te kopen. Op 23 juni 2023 heeft het bestuur de koopovereenkomst voor 50% van de aandelen getekend.

Op 27 juni heeft de gemeenteraad van Duiven ingestemd met de aanpassing van het beleid zodat een vergunning voor 30 jaar kan worden aangevraagd en afgegeven. Dit betekent dat voor Zonnepark Zonnig Duiven de looptijd wordt verlengd naar 30 jaar. Dit was een voorwaarde voor Energie de Liemers en REIJE om de aandelen in project Zonnepark Zonnig Duiven te kopen.

Voor Energie de Liemers en REIJE was dit een hele belangrijke beslissing. Door de verlenging van de looptijd verbetert de business case aanzienlijk en zijn de risico’s van het project voor ons als coöperatie acceptabel. Voor de technische levensduur van het project is 30 jaar looptijd geen probleem, het levert juist voordelen op.

Koopovereenkomst 50% aandelen Zonnig Duiven BV
Zoals besloten op de ALV van 5 april is intussen REIJE-EDL Zon BV opgericht als 100% dochter van Rijn en IJssel Energiecoöperatie. Op 23 juni hebben REIJE-EDL Zon BV en IX Zon een koopovereenkomst getekend voor koop / overdracht van 50% van de aandelen van Zonnig Duiven BV. Op dit moment wordt gewerkt aan de aandeelhoudersovereenkomst. Als deze gereed is, volgt medio juli/augustus de officiële levering van de aandelen. Daarna is REIJE-EDL Zon BV en daarmee REIJE 50% aandeelhouder van Zonnepark Zonnig Duiven. We hebben een voorbehoud op de koop gemaakt, dat is de beschikbaarheid van financiering. De lening die we bij de provincie hebben aangevraagd is inmiddels in behandeling genomen en lijkt positief te worden beoordeeld. We verwachten hier ook uitsluitsel over in de zomermaanden. 

Meer rendement met meer bouwjaren
Het aantal bouwjaren heeft een grote invloed op het totale rendement van het park.

Grofweg kan de exploitatie van het park opgedeeld worden in twee tijdvakken. Gedurende de eerste 16 jaar van bedrijf dient er een banklening afbetaald te worden die is afgesloten om de investering te kunnen doen. De bank gaat dit commitment enkel aan omdat er garantie is vanuit de staat voor de inkomsten van het park in de vorm van SDE++-subsidie. Gedurende deze periode stelt de bank ook eisen aan de mate van terugbetaling aan de mede-investeerders, obligatiehouders en verbied dividenduitkering aan eigenaren als hier niet genoeg marge voor is. Er dient overigens in deze periode ook een opruimfonds opgebouwd te worden. Dit zorgt ervoor dat er in deze periode enkel voldoende opbrengsten behaald worden om de lening af te lossen en de rendementen uit te keren aan obligatiehouders en participanten.

Nadat de banklening is afgelost, breekt de tweede fase van exploitatie uit waarin de opbrengsten uit het park uitgekeerd kan worden aan aandeelhouders. Tijdens deze periode wordt daarnaast intensiever onderhoud toegepast en worden bepaalde componenten zoals omvormers met een levensduur van gemiddeld 15 tot 20 jaar vervangen om deze tweede fase goed te blijven functioneren. Indien de tweede fase vanwege een op voorhand toegestane exploitatietermijn van 25 jaar slechts 9 jaar duurt, wordt het uiteindelijke rendement ten opzichte van de investeringen bij de bouw van het park zeer dun, ook als je meeweegt welke risico’s er op dat moment nog altijd zijn. Voor EDL zou dit betekenen dat er op dit financieel model geen positieve beslissing kan worden genomen om in te stappen.

Langere levensduur betekent betere benutting van materialen
Daarnaast wordt de levensduur van alle gebruikte materialen beter benut bij een toegestane exploitatietermijn van 30 jaar en wordt daarmee ook de CO2-impact van de productie en bouw van het zonnepark kleiner.

Business case en landschappelijke inpassing
Zoals beschreven is de business case van zonnepark Zonnig Duiven met 25 jaar exploitatietermijn te mager (hierbij is reeds rekening gehouden met een prijsreductie en een verbetering van het rendement tegen de tijd dat het park gebouwd wordt). Het rendement van het park kan verhoogd worden door meer panelen te plaatsen op hetzelfde oppervlak, maar dat zou ten kosten gaan van waardevolle natuurinpassing. Het verkleinen van de tussenpaden schaadt de bodemkwaliteit en het verhogen van de opstelling is niet gunstig voor de omgeving en het vrije uitzicht. Het verlengen van de exploitatietermijn is een manier om het rendement te verhogen zonder dat dit grote negatieve invloed heeft. Het toepassen van meervoudig landgebruik zou resulteren in een ontwerp waarbij ruimte wordt ingenomen door een tweede functie, bijvoorbeeld het telen van groente, fruit, bloemen e.d. waardoor het financieel perspectief eveneens teveel verslechterd. Er is daarom gekozen om in te zetten op hoogwaardige natuurontwikkeling langs de perceelgrenzen om daarmee het rendement van het park te kunnen optimaliseren.