Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Laatste update: 17 juli 2023

De voorbereidingsfase van een zonnepark bestaat uit een aantal mijlpalen die samen zorgen dat het project bouwklaar en financierbaar is voor de exploitatiefase.

Grondovereenkomsten

Er zijn optieovereenkomsten voor het gebruik van de grond voor het zonnepark met de grondeigenaren gesloten. Op het moment dat het zonnepark wordt gerealiseerd worden de overeenkomsten omgezet in een recht van opstal voor de looptijd van het project.

Ontwerp, inpassingsplan en vergunning

IX Zon en EDL/REIJE bereiden de vergunningsaanvraag voor het zonnepark voor. De vergunningsaanvraag wordt naar verwachting medio augustus bij de gemeente Duiven ingediend.

Voor Zonnepark Zonnig Duiven is een landschappelijk inpassingsplan en een ruimtelijk en technisch ontwerp gemaakt. Deze stukken worden getoetst door provincie en gemeente en op basis van de reacties definitief gemaakt. Dan kan met deze stukken de vergunningsaanvraag worden gedaan.

Zodra de gemeente de ontwerp vergunning publiceert en ter inzage legt, kunnen er zienswijzen worden ingediend. Op basis van de zienswijzen maakt de gemeente een Zienswijzennota met daarin beantwoording van de zienswijzen. Indien de zienswijzen geen redenen geven om de vergunning of het ontwerp aan te passen, wordt de vergunning vastgesteld. Daarna is het nog steeds mogelijk om bij achtereenvolgens Rechtbank en Raad van State bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningverlening. Pas wanneer dit niet gedaan wordt of er een positieve uitspraak is van een van de juridische organen, wordt de vergunning onherroepelijk en daarmee helemaal definitief.

Business case en subsidieaanvraag

Op basis van het ontwerp en inpassingsplan is een uitgebreide business case gemaakt, waarin de financiële vooruitzichten en haalbaarheid van Zonnepark Duiven is getoetst. De business case bestaat uit een tiental scenario’s afhankelijk van bv. de toekenning en de hoogte van de SDE++ subsidie en hoe de netaansluiting uiteindelijk geregeld wordt.

De SDE++-subsidie is een overheidsbijdrage voor het opwekken van duurzame energie uit het programma Stimulering Duurzame Energieproductie. Indien de subsidie wordt toegekend ontvangt Zonnepark Zonnig Duiven vanaf de oplevering van de bouw gedurende vijftien jaar een bijdrage uit dit programma. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van

 

    • de hoogte van de toegekende subsidiebijdrage per geproduceerde MWh, die afhankelijk is van het moment van aanvragen,

    • de daadwerkelijk jaarlijks geproduceerde elektriciteit en de gemiddelde waarde van de Nederlandse elektriciteitsbeurs APX.

De SDE++ subsidie wordt naar verwachting voorjaar 2024 aangevraagd. De ronde van najaar 2023 komt te vroeg, omdat het noodzakelijk dat de vergunning is verleend door de gemeente.

Netaansluiting

Er zijn verschillende scenario’s voor de netaansluiting voor Zonnepark Zonnig Duiven. Het zonnepark moet worden aangesloten op een onderstation van Liander. Het distributiestation Roodwilligen is uitgebreid, maar heeft onvoldoende capaciteit voor het zonnepark. Eind 2027 / begin 2028 is het nieuwe onderstation dat door Liander in Duiven wordt gebouwd gereed. Het basisscenario is om aan te sluiten op dat onderstation. Daarnaast wordt onderzocht of de netaansluiting van het bestaande windpark op de locatie kan worden gebruikt om een deel van het zonnepark aan te sluiten. Het delen van de netaansluiting wordt cable pooling genoemd. Op dit moment wordt onderzocht of het technisch, juridisch en financieel haalbaar is om cable pooling toe te passen. In dat geval zou een deel van het park eerder gebouwd moeten worden. Het opsplitsen van de bouw brengt extra kosten met zich mee. Dit wordt meegenomen in de besluitvorming over het aansluiten van het zonnepark.

Planning projectontwikkeling op hoofdlijnen

Periode Actie / mijlpaal
Q3 2023 Indienen vergunningsaanvraag
Q3 2023 Opstellen omgevingsovereenkomst
Q3 2023 Publicatie ontwerp vergunning
Q4 2023 Publicatie definitieve vergunning
Q2 2024 SDE++ (subsidie) aanvraag
2027 Herfinanciering / financiering bouw en exploitatie Zonnepark
2027 Bouw Zonnepark en netaansluiting
2027/2028 Start productie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.